July 2009

Morning Service

Isang Ebanghelyo Lamang: Karangalan Ayon sa Laman (Galatians 6:11-13)
Isang Ebanghelyo Lamang: Karangalan Sa Krus Lamang (Galatians 6:14)
Isang Ebanghelyo Lamang: Larangan ng Bagong Nilalang (Galatians 6:15,16)
Isang Ebanghelyo Lamang: Bakas ni Hesu Kristo (Galatians 6:17,18)

Sunday School

Calvin and Calvinism: The Man (1509-1564)
Calvin and Calvinism: The Ministry
Calvin and Calvinism: The Message (1 of 2)
Calvin and Calvinism: The Message (2 of 2)

Vesper Service

Ecclesiastes, Lasting Wisdom for Fleeting Life: Full, but Empty
Ecclesiastes, Lasting Wisdom for Fleeting Life: Working for Nothing (Ecclesiastes 2:18-26, 4:4-14)
Ecclesiastes, Lasting Wisdom for Fleeting Life: A Time for Everything (Ecclesiastes 3:1-15)
Ecclesiastes, Lasting Wisdom for Fleeting Life: Eternity in the Heart (Ecclesiastes 3:1-15)